ภาษาชาวไทดำ

          ชาวไทดำมีภาษาเป็นของตัวเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากภาษาไทยภาคกลางและภาษาไทยภาคอีสาน คุณตาแหวน ซ้อนเปียยุง ซึ่งเป็นผู้สอนภาษาไทดำบ้านนาป่าหนาด ได้ให้ข้อมูลว่า ภาษาไทดำนั้นมีพยัญชนะทั้งหมด 38 ตัว และมีสระสำหรับออกเสียงจำนวน 21 ตัว ซึ่งพยัญชนะบางตัวนั้นมีความคล้ายกันกับพยัญชนะในภาษาไทย และมีการออกเสียงที่คล้ายกัน ด้านระบบคำมีลักษณะประกอบคำ 4 ประเภท คือคำพยางค์เดียว คำ ประสม คำซ้อนและคำซ้ำ คำดังกล่าวจำแนกได้ 7 หมวด ได้แก่ คำนาม คำสรรพนา คำกริยา คำคุณศัพท์ คำวิเศษ คำเชื่อม และคำลงท้าย ด้านระบบประโยคและวลี สามารถจัดแบ่งประโยคออกเป็น 3 ประเภท คือ ประโยคความเดียว ประโยคความซ้อน และประโยคความรวมส่วนวลีจำแนกได้เป็น 4 ชนิด ได้แก่ นามวลี กริยาวลี สถานวลี และกาลวลี ภาษาไทดำส่วนมากมาจากการเล่านิทานพื้นบ้าน สุภาษิต เพลงกล่อมเด็ก บทเพลง คำขับ และนิทาน หรือสำนวนต่าง ๆ


เรียบเรียงโดย ณิชนันทน์ จงใจสิทธิ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดาวน์โหลดเนื้อหานี้